IZVĒLNE
0
Jūsu grozs ir tukšs

PREČU IEGĀDES NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību starp personu, kura iegādājas preces e-veikalā www.kmoto.lv (turpmāk - Pircējs) un SIA "Kmoto", Reģ.nr. 40203388401 (turpmāk - Pārdevējs). Iegādājoties preces e-veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu apstiprināšanai. Lai veiktu pirkumus mājaslapā, Jums jāizlasa, jāizprot un jāapstiprina lietošanas noteikumi. Ja Jums radušies jebkādi jautājumi saistībā ar lietošanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums mājaslapā kmoto.lv/sazinies-ar-mums vai rakstiet e-pastu uz [email protected].

2. PIRKUMA UN PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANAS BRĪDIS

2.1. Pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs e-veikalā izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu, apstiprinājis, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un noklikšķina pogu "Pasūtīt" un ir spēkā līdz šī līguma saistību izpildei. Par darījuma noslēgšanu pircējs tiek informēts, saņemot apstiprinājumu e-pastā. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumiem, viņš nav tiesīgs veikt pasūtījumu.

2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts www.kmoto.lv datubāzē.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. Pircējam (patērētājam) ir tiesības, nenorādot iemeslu, atkāpties no e-veikalā ar Pārdevēju noslēgtā līguma par preču iegādi un tirdzniecību (izņemot līgumu par precēm, kas ražotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma un acīmredzami viņam pielāgotas vai kuras pēc savas būtības nevar tikt atgrieztas Pircējam nozaudēšanas dēļ), informējot rakstiski Pārdevēju 14 darba dienu laikā no preču piegādes dienas (atgriešanas nosacījumi, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, atrodami zemāk pēc preču piegādes termiņa beigām).

3.3. Pircējam ir tiesības pieprasīt personiskās informācijas kopiju, lai pārbaudītu uzglabātās informācijas precizitāti un / vai labotu šos datus;

3.4. Pircējs jebkurā laikā var atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz [email protected] vai izmantojot saiti elektroniskājās vēstulēs;

3.5. Pircējs var pieprasīt savu personas datu pilnīgu dzēšanu (ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un SIA "Kmoto" likumīgajām interesēm).

3.6. Pircējam ir citas tiesības, kas paredzētas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. Pircējam ir jāveic apmaksa par precēm un to piegādi, kā arī citi maksājumi (ja tādi ir norādīti, slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs norēķinās par precēm, izmantojot kādu no mājas lapā norādītajiem Apmaksas veidiem

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

4.3. Pircējam ir jāapstiprina maksājums (veicot apmaksu tiešsaistē) vai arī jāveic maksājuma pārskaitījums un jānosūta paziņojums par veikto apmaksu Pārdevējam ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Ja šajā termiņā maksājuma uzdevums netiek apstiprināts vai pārdevējam atsevišķā e-pastā netiek nosūtīts maksājuma uzdevums, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkuma un pārdošanas līguma. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs apņemas izpildīt pirkuma-pārdošanas līgumu tikai tad, kad Pārdevējs saņem Pircēja bankas vai Pircēja maksājuma uzdevumu par veikto samaksu par izvēlētajām precēm.

4.4. Pircējam ir jāievēro citas Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

5.1. Ja Pircējs mēģina traucēt e-veikala darbību vai stabilu darbību, Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot, apturēt (izbeigt) tā piekļuvi e-veikalam un nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

5.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, publicējot tos e-veikala mājaslapā. Grozījumi stājas spēkā publicēšanas dienā visiem darījumiem, kas noslēgti pēc publicēšanas.

5.3. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

5.4. Gadījumā ja tikusi neatbilstoši norādīta Pircēja pasūtītās Preces cena, Pārdevējs informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par pārskatīto cenu vai Pasūtījuma atcelšanu. Ja sazināties ar Pircēju nav iespējams, šis Pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu. Ja pasūtījums ir jau apmaksāts, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto summu bezskaidras naudas veidā. Atteikties no preces iegādes pirms preču piegādes nav iespējams.

5.5. Pārdevējs var mainīt Preču cenu Vietnē vienpusēji.

6. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt kvalitatīvu un Pircējam ērtu e-veikala sniegto pakalpojumu lietošanu. Pārdevējs nedod nekādu garantiju, ka e-veikals darbosies bez tehniskiem pārtraukumiem.

6.2. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos Noteikumos noteiktās prasības.

7. PREČU PIEGĀDE

7.1. Preces piegādi apmaksā Pircējs. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos preču piegāde var tikt apmaksāta no Pārdevēja puses.

7.2. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara un cenas.

7.3. Piegādes pakalpojums tiek aprēķināts atsevišķi pirms preču un izvēlēto pakalpojumu apmaksas veikšanas.

7.4. Ierastais piegādes laiks Pircēja norādītajā adresē ir 1-3 darba dienu laikā no saņemtās apmaksas par preci un preces piegādi, ja preces atrodas Pārdevēja noliktavās (lūdzam ņemt vērā, ka sestdienās, svētdienās un Latvijas Republikas Valsts svētku dienās pasūtījumi netiek piegādāti). Pārdevējs negarantē, ka preces visos gadījumos tiks piegādātas iepriekš norādītajā termiņā, īpaši, ja pasūtītās preces neatrodas Pārdevēja noliktavās. Preces tiek piegādātas visā Latvijas Republikas teritorijā.

7.5. Precīzs preču piegādes datums un laiks tiek norādīts paziņojumā, ko Pārdevējs nosūta Pircējam uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi. Attiecīgi Pircējs, noslēdzis pirkuma un pārdošanas līgumu, apņemas katru dienu pārbaudīt minēto e-pastu līdz paziņojuma par piegādi saņemšanai.

7.6. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai, atkarībā no situācijas, Pircēja pārstāvim, kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda sūtījuma iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments.

7.6.1. Ja tiek konstatēts, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts, preču daudzums (kvalitāte) neatbilst sortimentam (-iem), Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis, nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis, aizpilda sūtījuma atgriešanas aktu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus.

7.6.2. Pēc tam, kad Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis, ir pieņēmis sūtījumu un parakstījis to transporta uzņēmuma pārstāvja sniegtajā datu bāzē vai dokumentu piegādes apstiprinājumā bez komentāriem, prece tiek uzskatīta par nebojātu, preču daudzums, kvalitāte un sortiments, kas norādītas datu reģistrētājā vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi aizpildītas, ja vien nav pierādīts pretējais.

7.7. Piegādājot preces Pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka prece Pircējam ir piegādāta neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas saņēmusi preci Pircēja vietā, norādītajā adresē. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās piegādes dienas, informē par to Pārdevēju.

7.8. Ja preces Pircējs nepieņems, Pircējam, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju, jānorāda tās personas dati, kura preces saņems.

8. ATBILDĪBA

8.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, ja reģistrācijas veidlapā ir norādīti nepareizi vai neprecīzi dati.

8.2. Par pirkuma-pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot e-veikalu, pārkāpšanu puses ir atbildīgas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Pircējam ir jāuzglabā savi e-veikala pieslēgšanās dati un jānodrošina, lai dati būtu zināmi tikai viņam pašam un tos izmantotu tikai Pircējs, kā arī nenodod un citādi neatļauj citām personām piekļūt datiem vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās dati varētu būt kļuvuši zināmi citai personai, nekavējoties paziņot par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties informēt Pārdevēju par pieslēgšanās datu pārkāpumu vai izpaušanu e-veikalam. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja identifikācijas kodu, ir uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu interneta vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot Pārdevēja e-veikalā esošās saites.

8.5. Pārdevējs neatbild par to, ka e-veikalā uzrādītās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora specifikācijas dēļ.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvji (Pircējam ir savu pārstāvju piekrišana) piekrīt sniegt Pārdevējam savus personas datus, kas norādīti šajos noteikumos un reģistrācijas veidlapā, un neiebilst pret Pārdevēja Pircēja un/vai tā pārstāvju sniegtie personas dati.komerciālos nolūkos.

9.2. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvji (Pircējam ir savu pārstāvju piekrišana) piekrīt, ka Pircēja un/vai tā pārstāvju sniegtie personas dati tiks sniegti Pircējam un/vai viņa pārstāvim. pārstāvjiem.

9.3. Nospiežot pogu "Pasūtīt", Pircējs apstiprina, ka viņš un viņa pārstāvji (Pircējam ir savu pārstāvju piekrišana) piekrīt nodrošināt Pārdevējam un/vai trešajai personai, kas piegādāja preci Pārdevēja saņemšanas vietā, vienu no personu apliecinošus dokumentus: pase, personas apliecība vai vadītāja apliecība, lai pareizi identificētu Pircēju un/vai tā pārstāvjus iepirkšanās veikšanai internetā. Pircējs arī apliecina, ka viņš un viņa pārstāvji piekrīt, ka preces saņemšanas brīdī pieņemšanas vietā Pārdevējs un/vai trešā persona, kas piegādā preces pēc Pārdevēja norādījuma, dokumenta datus un apstrādāt šos datus (tai skaitā, bet ne tikai datu nodošanu Pārdevējam) tiešsaistes tirdzniecības nolūkos.

9.4. Apstiprinot “Pieteikums jaunumu saņemšanai”, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvji (Pircējam ir savu pārstāvju piekrišana) piekrīt, ka Pircēja un/vai tā pārstāvju Pārdevējam sniegtos personas datus apstrādās Pārdevējs tiešā mārketinga nolūkos. Pārdevējs norāda, ka Pircēja (ja tā ir fiziska persona) un tā pārstāvju personas kodus Pārdevējs tiešā mārketinga nolūkos neapstrādās.

9.5. Apstiprinot “Pieteikums jaunumu saņemšanai”, Pircējs norāda, ka viņš un/vai viņa pārstāvji (Pircējam ir savu pārstāvju piekrišana) piekrīt, ka viņu Pārdevējam sniegtie personas dati tiks nodoti trešajām personām, kuras Pārdevējs ir izvēlējies apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, kas atrunāts tekstā tālāk. Atzīmējot punktu “Pieteikums jaunumu saņemšanai”, Pircējs norāda, ka viņš un/vai viņa pārstāvji (Pircējam ir viņa pārstāvju piekrišana) piekrīt saņemt informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem, precēm no Pārdevēja un/vai trešajām personām viņa izvēlētajā reģistrācijas formā un (vai) cita Pircēja, viņa pārstāvju norādītā adrese, SMS īsziņa, zvans uz norādīto mobilā tālruņa numuru, e-pasts. Pircējs jebkurā laikā var atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz [email protected] vai izmantojot saiti elektroniskājās vēstulēs.

9.6. Nospiežot pogu "Pasūtīt", Pircējs apliecina, ka viņš (ja Pircējs ir fiziska persona) un viņa pārstāvji ir informēti par viņu tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā Pārdevējs un kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot, iznīcināt. savus personas datus vai apturēt savus personas datus. apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumu, nepiekrītot savu personas datu apstrādei kādam no mērķiem.

9.7. Nospiežot pogu "Pasūtīt", Pircējs apliecina, ka viņam un viņa pārstāvjiem ir tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču saprot, ka personas dati ir nepieciešami un neaizstājami, lai nepārprotami identificētu Pircēju un/vai tā pārstāvjus tiešsaistes tirdzniecības nolūkos. un, nesniedzot personas datus. datus un/vai bez piekrišanas to apstrādei tiešsaistes tirdzniecības nolūkos, nevarēs noslēgt un/vai izpildīt līgumu.

10. INFORMĀCIJAS NOSŪTĪŠANA

10.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

10.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontakti" norādīto kontaktinformāciju.

10.3. Pircējs jebkurā laikā var atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz [email protected] vai izmantojot saiti elektroniskājās vēstulēs.

11. PAPILDUS NOTEIKUMI

11.1. Šie Noteikumi neierobežo Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās Pircēja (patērētāja) tiesības, tai skaitā tiesības iegādāties neatbilstošas ​​kvalitātes preci vai pakalpojumu.

11.2. Visi strīdi, kas rodas no pirkuma līguma vai saistībā ar to starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12. PREČU ATGRIEŠANA, GARANTIJA

12.1. Pircējam (patērētājam) ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no preces iegādes un pārdošanas līguma, rakstiski paziņojot par to pārdevējam 14 darba dienu laikā: 

  • no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu
  • no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece
  • no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces
  • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām
  • no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde

12.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preces pirkuma un pārdošanas līguma tikai tad, ja prece ir kvalitatīva, nav bojāta un tās izskats nav būtiski mainījies (preces izskata vai tās iepakojuma izmaiņas, kas nepieciešamas, lai preces pārbaude netiek uzskatīta par būtisku).

12.3. Pārdevējam saņemot rakstisku paziņojumu par atteikšanos no pirkuma un pārdošanas līguma, samaksa par precēm tiek atgriezta pircēja kontā 7 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma saņemšanas. Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantojis darījumā.

12.4. Pircējs nevar izmantot 12.1. punktā paredzētās tiesības atkāpties no preču pārdošanas līguma, ja līgums ir par audiovizuālo darbu un fonogrammu pārdošanu jebkuros video un audio nesējos, datorprogrammu pārdošanu (ja pircējam ir pārkāpta iepakojuma aizsardzība), laikraksti, žurnāli vai citi periodiski izdevumi, preces, kas ražotas periodiski.

12.5. Prece tiek atgriezta oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti kopā ar preci), nogādājot preces uz SIA "Kmoto" veikaliem Rīgā, Kauguru ielā 9 un Valmierā, "Sprīdīši", preces nogādājot personīgi vai izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, kurjerpiegādi. Pircējs uzņemas veikt piegādes izdevmu apmaksu par saviem līdzekļiem. Atgriežot preces nepieciešams iesniegt čeku vai PVN rēķinu, kuru pircējs saņēma kopā ar sūtījumu, vai citu dokumentu, kas apliecina preces pirkšanu un pārdošanu no Pārdevēja, aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu (veidlapu var atrast šeit). Atgriešanai paredzētās preces jāatgriež 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma saņemšanas.

         12.5.1. Pircējs ir atbildīgs par atgrieztās preces noformēšanu. Ja prece nav nokomplektēta sākotnējā stāvoklī, pārdevējs atgriezto preci nepieņem.

         12.5.2. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, pircējam jāsazinās ar Kmoto SIA (adreses atrodamas šeit). Par garantijas servisu pircējs var zvanīt arī pa tālruni +371 23 471 710.

         12.5.3. Pārdevēja sniegtā iegādāto preču kvalitātes garantija neierobežo pircēja (patērētāja) tiesības pēc neatbilstošas ​​kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes.

 

Mēs labprāt atbildēsim uz citiem jūsu jautājumiem Jums ērtākajā saziņas veidā - klātienē veikalā Rīgā, Kauguru ielā 9, pa e-pastu [email protected] vai zvanot uz +371 234 71710